หินอ่อนเอ็มเพอราโด้ - แบล็ค

หินอ่อนเอ็มเพอราโด้ - แบล็ค PG005 ขนาด 200x 299