หินอ่อนไวท์วารากัส

MB43 : 145x160 cm. หนา1.8 จำนวน 20 แผ่น