หินอ่อนไวท์วีนีส

MB36 : 145x265 cm. ขนาดไม่เท่ากันทุกแผ่น