หินอ่อนไวท์วีนีส

MB36 : 145x265 cm.จำนวน 8 แผ่น ขนาดไม่เท่ากันทุกแผ่น